Lucas House (G16)

Edgbaston Campus, Edgbaston Green Zone