Metamaterials research group members

Research Associates and Fellows

 • Changxu Liu, email: c.liu.4@bham.ac.uk
 • Hongchao Liu, email: h.liu@bham.ac.uk
 • Hongwei Jia, email: H.Jia.1@bham.ac.uk
 • Peng Mao, email: P.Mao@bham.ac.uk
 • Qinghua Guo, email: GuoQY@bham.ac.uk
 • Shumei Chen, email: S.Chen.7@bham.ac.uk
 • Wang Wenhui, email: w.wang.7@bham.ac.uk
 • Wenlong Gao: email: W.Gao.1@bham.ac.uk
 • Yang Erchan, email: YangE@bham.ac.uk
 • Yongquan Liu, email: liuyz@bham.ac.uk

PhD Students

 • Biao Yang, email: bxy308@bham.ac.uk
 • James Gear, email: jxg860@bham.ac.uk
 • Naomi Waterman, email: naw883@bham.ac.uk
 • Yao-Ting Wang, email:  yxw311@bham.ac.uk

Visiting Students

 • Dongyang Wang
 • Jian Zhu
 • Lingbo Xia
 • Mengjia Lu
 • Yachao Liu

Visiting Scholars

 • Jinying Xu
 • Yahong Liu
 • Yineng Liu

Former Group Members

 • Jinhui Shi
 • Daniel Frese
 • Chunying Guan
 • Weimin Ye
 • Teun-Teun Kim
 • Guixin Li
 • Xiangzhong Chen
 • Mark Lawrence
 • Mitchell Kenney
 • Lingling Huang