Anastasia Scrutton on John Hick

Dr Anastasia Scrutton (Durham University) on her experiences of John Hick.