Om oss (Swedish)

upweb-logo

Att förstå praxis och utveckla välfärdsbricolage-modeller

Projektet "Att förstå praxis och utveckla välfärdsbricolage-modeller" (UPWEB) från förkortning på den engelska titeln "Understanding and developing the concept of welfare bricolage") är ett samverkanforskningsprojekt med deltagande forskare i Storbritanian, Tyskland, Portugal och Sverige.

UPWEB projektet strävar efter att "rekonceptualisera" välfärdteori genom att besvara frågan om hur invånarna i "superdiversifierade" stadsdelar får tillgång till hälso-och sjukvården. "Superdiversifiering" i denna kontext avser den ökade mångfald kopplad till global mobilitet, med fokus på nya flyttströmmar vilka skapar en större komplexitet vad gäller population och heterogenitet och en snabbare förändringstakt i befolkningen än någonsin tidigare. En sådan inriktning är relevant med tanke på den ökande befolkningskomplexitet, heterogenitet och förändringstakten i globaliseringsepok, och det efterföljande behovet av att ompröva välfärdsdesignen, vid sidan om frågor om engagemang, strategi och effektivitet.

Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att undersöka erfarenheter av invånarna i superdiversifierade stadsdelar och studera strategier som används för att kombinera olika tjänster för att tillgodose sitt hälsobehov. Genom utveckling av "välfärd bricolage-modeller" kommer studierna att generera ny teoretiska och praktiska kunskap. Med Välfärd bricolage menas de strategier som människor använder för att bemöta hälsobehov genom att kombinera olika hälsotjänster och leverantörer (utförare) såsom formell, informell och internetbaserade hälsotjänster inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Vi använder en komparativ/sekventiell metod för att undersöka och jämföra tjänster, aktörer/organisationer inom välfärdsystemet i åtta olika socioekonomiska utsatta områden, i fyra olika välfärdsstater (Storbritannien, Portugal, Tyskland och Sverige), med olika välfärdssystem, och hälso- och migrationspolitisk. De valda superdiversifierade stadsdelarna i Sverige är Gottsunda och Sävja i Uppsala. De områdena karaktäriseras av etnisk heterogenitet, social utsatthet men också hög demografiskt mobilitet.

Genom att använda innovativa metoder och teknik som "gatukartläggning" (street mapping), etnografiska observationer, kvalitativa individuella intervjuer och ett datorbaserat program som är anpassat till smartphone "App", jämsides "epidemiologiska survey", kommer studier i projektet att undersöka metoder/strategier som invånare i "superdiversifierade stadsdelar" använder för att tillgodose sitt hälsobehov. Studierna i projektet omfattar både brukare och leverantörers perspektiv.

Genom att fokusera på viktiga funktioner i de superdiversifierade stadsdelar där invånarna skiljs utifrån tro, socioekonomisk status, ålder, kön och migrations status (uppehållstillstånd eller ej), tar vi nya insikter med samhällelig, praktisk och politisk relevans. Studien kommer att belysa ojämlikheter och mångfald i fråga om individers relation till hälso-och sjukvården, olika former av tillhandahållande av hälso-och sjukvården och ansvar för välfärdsfördelning.

Kontakt: Sociologisk institutionen, Uppsala Universitet

Professor Hannah Bradby, hannah.bradby@soc.uu.se 018 471 1338

Dr Amina Jama Mahmud, amina.jama@soc.uu.se 0738538021